สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ที่จำเป็น ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

…..เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการใช้เงินเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อพิจารณาการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนรายการค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท จำนวน ๕๖,๖๔๑,๒๐๐ บาท และเมื่อดำเนินการแล้ว มีเงินเหลือจ่าย ๘,๐๕๓,๖๕๐ บาท จึงได้ประชุมพิจารณาใช้เงินเหลือจ่ายนี้ เพื่อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เช่น โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน และอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นต้น  ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนในสังกัดที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ ได้ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน