ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ออกนิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในพื้นที่บริการ เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมวางแผนการประเมินนักเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนจัดการเรียนรู้ของแต่ละครอบครัว

…… นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า  การจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือ โฮมสคูล (Home School) เป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นความต้องการของผู้ปกครองที่มีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาให้บุตรหลานด้วยตนเอง โดยจะต้องทำแผนจัดการเรียนการสอนเสนอมาที่เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณารูปแบบกิจกรรม แนวทางการจัดการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปได้หรือไม่ ก่อนอนุมัติให้ครอบครัวจัดการศึกษาเองได้ และเมื่อดำเนินการไปแล้ว เขตพื้นที่การศึกษาต้องมีการติดตามประเมินผลให้ขวัญกำลังใจพร้อมกับเสนอแนะแนวทางการดำเนินการทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล    ซึ่งในปีการศึกษา 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีผู้ปกครองได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 3 ครอบครัว นักเรียน 3 คน  และในวันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผล พบว่าแต่ละครอบครัวมีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ทางคณะผู้ติดตามได้พูดคุยกับนักเรียนเพื่อดูว่านักเรียนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแผนการเรียนการสอนที่ทางครอบครัวได้จัดทำไว้มากน้อยเพียงใด นักเรียน มีความรู้ มีพฤติกรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข พร้อมกับได้นัดหมายผู้ปกครองที่จะร่วมกันวางแผนการประเมินผลการเรียนของนักเรียนเพื่อจบปีการศึกษา 2560 ในช่วงเดือนมีนาคมนี้  ทั้งนี้เพื่อช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของแต่ละครอบครัวสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน