ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่โรงเรียนบ้านมะค่า

…. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะค่า อ.เมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและให้คำแนะนำช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียน  จากการเยี่ยมชั้นเรียนและพบปะคณะครู พบว่า โรงเรียนได้ใช้สื่อการศึกษาทางไกลแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น  นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านดีมาก  แต่ยังมีปัญหาเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และอาคารเรียนได้รับความเสียหายจากวาตภัย จึงได้ประสานให้กลุ่มนโยบายและแผน เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือแก้ไขด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต และการติดตามขอรับงบประมาณซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดต่อไป