….เมือ่วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ โรงเรียนแม่เหล็ก ที่โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  และการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๓ นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในบุรีรัมย์ และประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์
เขต ๑ ร่วมต้อนรับ

….ผู้ตรวจราชการ ศธ. ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ สามารถควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กได้ประสบผลสำเร็จ ผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย และการพัฒนาเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ มีกิจกรรมที่ดี สามารถพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ศากุน ศิริพานิช..รายงาน