สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมทางไกลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ว่าง สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๔ คน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒ จำนวน ๑๙ คน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๓ จำนวน ๑๘ คน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๑๙ คน และ สพม. เขต ๓๒ จำนวน ๑ คน  และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกล (Conference) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานสถานศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมี นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบาย และ นายณรงค์ แผ้วพลสง รอง เลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงถึงที่มาของการประชุมในวันนี้ ซึ่งจะมีการประชุมระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน