เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการ กพฐ. บรรยายพิเศษมอบนโยบายการบริหารการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้รักษาการฯ จาก ๕ สพท. จำนวน ๗๑ คน ซึ่งการอบรมในวันนี้เป็นวันที่ ๒ ของการอบรม มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้แก่ นายทรงศักดิ์ สิรัมย์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และนายชาญชัย ไชยพิศ ผอ.โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การบริหารการศึกษาปัจจุบัน เน้นหลักความรวดเร็ว คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ
การกระจายความเสมอภาค ซึ่งนักบริหารที่ดีต้องก้าวข้ามปัญหาเรื่องการขาดคนและเงิน ใช้การบริหารจัดการ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและเน้นการมีส่วนร่วม   ภารกิจหลักคือการบริหารคนและบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ โดยการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาซึ่งกันและกัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม