รมว.ศึกษาธิการ  ให้นโยบายศึกษานิเทศก์ใหม่ ขอให้ดึงความสามารถของตนเองเต็มที่เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครูกับฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

…..เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561  นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ศน.) รุ่นที่ 9-13 ประจำปี 2561 มีผู้เข้ารับการพัฒนารวม 1,001 คน  ระยะเวลา 32 วัน ซึ่งจัดอบรมใน 5 หน่วยพัฒนา ทั้ง 4 ภูมิภาค ได้แก่  รุ่นที่ 9 ภาคกลาง โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ   รุ่นที่ 10 ภาคเหนือ โรงแรมอัมรินทร์ ลากูน พิษณุโลก  รุ่นที่ 11 ภาคใต้ โรงแรมทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช  รุ่นที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น และรุ่นที่ 13 โรงแรมเดอ ศิตา ปริ๊นเซส บุรีรัมย์

(ดูภาพ หน่วยพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ เพิ่มเติม)

…..รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่า PISA คือการประเมินระดับนานาชาติ  ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการวัดคุณภาพการศึกษาของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ศึกษานิเทศก์จำเป็นต้องอ่านผลและศึกษาวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้และให้ข้อชี้แนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น การกระจายของข้อมูลและคะแนน   ช่องว่างของคะแนนเด็กไทย สาเหตุที่เด็กและครอบครัวฐานะยากจนไม่สนใจการศึกษา ทำอย่างไรเด็กยากจนเหล่านี้จะมีความอยากเรียนหนังสือมากขึ้น

…..บทบาทของศึกษานิเทศก์  เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างวางกรอบมาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ประเมินคุณภาพของโรงเรียน   เพื่อให้โรงเรียนภายในของตนเองตามมาตรฐานที่กำหนด  พร้อมกำหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนให้ดีขึ้น   โดยมีศึกษานิเทศก์คอยช่วยแนะนำให้คำปรึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างกัลยาณมิตร  ไม่มุ่งแค่เพียงผลสัมฤทธิ์จากคะแนนสอบเท่านั้น  แต่จะต้องติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อพัฒนาบนพื้นฐานบริบทของโรงเรียน และสะท้อนความคิดเห็นและอุปสรรคการทำงานของครูกลับมายังฝ่ายบริหารด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและพัฒนางานให้ก้าวหน้ารวดเร็วมากขึ้น

…..สำหรับศึกษานิเทศก์ที่จะบรรจุแต่งตั้งใหม่  เชื่อว่ามีความมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้ว  ขอให้นำศักยภาพ ของตนออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อช่วยยกระดับการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ พร้อมเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างครูกับฝ่ายบริหารด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน