นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสมสนุก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์  นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้เทคนิคเชิงคำถาม ๔ แบบ ของ 4 Mat ( ทำไม Why?  ,  อะไร What? , อย่างไร How ? , ถ้า… If  ? )  สู่การเรียนรู้แบบโครงงานตามคำคล้องจอง ๙ ขั้น   ซึ่งส่งผลถึงผู้เรียนโดยตรงทำให้เกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์จากเนื้อหาในบทเรียนสู่กระบวนการทดลองและเกิดทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการแก้ปัญหา มีการทำงานเป็นระบบทีม ส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก สรุปผลงานเป็นเชิงระบบและสามารถนำเสนอผลงานออกมาเป็นรูปแบบโครงงาน ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืนและเข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้