สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูเอกลักษณ์ไทย ใฝ่ใจจิตศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและใช้ในชีวิตประจำวัน

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ คุณธรรมนำความรู้ เชิดชูเอกลักษณ์ไทย ใฝ่ใจจิตศึกษา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสถาบันหลัก  ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และนโยบายที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ปลูกฝังคุณธรรม น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต  โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๕ คน ซึ่งเป็นครูที่ได้รับการบรรจุเข้ารับการราชตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยากรบรรยายจาก สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา ๗๒ รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ นามสวัสดิ์ นางวลัยภรณ์ เหมือนพร้อม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)

 

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg
    21.jpg
    ขนาดไฟล์: 438 KB