สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนใน ๒๐๐ วัน เพื่อพัฒนาครูผู้สอนใน ๔ กลุ่มสาระ ให้มีความรู้ความเข้าใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนโดยมุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะและมอบนโยบายแก่ผู้ที่เข้าประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืนใน ๒๐๐ วัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนใน ๔ กลุ่มสาระหลัก (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) ให้มีความรู้ความเข้าใจและปรับพฤติกรรมการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนในกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๔ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๒ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๕๐ คน และสังกัดโรงเรียนเอกชนในจังหวัดบุรีรัมย์จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมประชุม


จากการนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และทักษะในการแสวงหาความรู้ ส่งผลให้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่เป็นที่น่าพอใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญนี้ จึงได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ตในการเรียนการสอนปกติ ๒๐๐ วันขึ้นมา โดยมีแนวคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่รู้   ใฝ่เรียน และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ โดยการนำข้อสอบโอเน็ตเข้าสู่การเรียนการสอนปกติทั้งในการทำแบบฝึกหัดและการทดสอบตามตัวชี้วัด โดยใช้สื่อผสมอย่างหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ

  • jpg
    19.jpg
    ขนาดไฟล์: 226 KB