สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นระบบ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้นำกระบวนการลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เป็นระบบ มีภูมิคุ้มกันตนเอง สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งได้แบ่งคณะทำงานการจัดกิจกรรมประเภทลูกเสือเป็น ๔ ระดับ ได้แก่ ระดับอนุบาล ประเภทลูกเสือสำรอง ประเภทลูกเสือสามัญ และประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยการระดมความคิดจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับเกณฑ์อายุของเด็กนักเรียนแต่ละช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

 

เอกสารแนบ