สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๑๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์   เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment : PISA) ๒๐๑๘ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ๒๐๑๘ และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมีครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่สอนในระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๑ คน และระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๑ คน เข้ารับการอบรม วิทยากรผู้ให้ความรู้ คณะศึกษานิเทศก์จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งจะดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๑

การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Program for International Student Assessment: PISA) มีความสำคัญมากสำหรับนักเรียน เพราะจะเน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน กรอบการประเมิน PISA จะประเมินใน ๓ ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) สำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินนักเรียนนานาชาติ ๒๐๑๘ นี้ขึ้นมา เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

เอกสารแนบ

  • jpg
    42.jpg
    ขนาดไฟล์: 188 KB