ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การเรียนการสอนโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์