สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ สุจริตคิดฐานสอง

เมื่อวันที 6 กันยายน 2560 ที่หอประชุมพิมานพรหม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ สุจริตคิดฐานสอง ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 201 โรงเรียนและบุคลากรทุกคนในสำนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักตามแนวคิดหลักการของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน ที่มีธรรมาภิบาล และป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการแก่ประชาชน โดยมีนายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้ความรู้

นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า หน้าที่สำคัญของผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครู นอกเหนือจากการจัดการศึกษาแก่เยาวชนของชาติแล้ว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชนในทุกๆ ด้าน การจัดประชุมในวันนี้ จึงมุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนาความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีภูมิคุ้มกันและรู้เท่าทันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถเป็นต้นแบบที่ดี รวมทั้งนำความรู้ไปปลูกฝังแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต