สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถขับเคลื่อนระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายพิพัฒน์  พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้มอบนโยบายในการอบรมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My-office) อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดความประหยัด คุ้มค่า สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงานและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน อีกด้วย โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานธุรการ      และธุรการโรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๕๖๑ คน อบรมในระหว่างวันที่  ๕-๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ วิทยากรผู้ให้ความรู้  นายทวีรัตน์ เทพนะ ครู จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน