เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) พร้อมด้วย นางสโรชินี โอชโร นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  ซึ่งเป็นการอบรมสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการและตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้กำหนดการถ่ายทอดสดในครั้งนี้

 

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ