โรงเรียนบ้านยาง “คุรุราษฎร์รังสรรค์”  ได้รับสนันสนุน และประสานงานจาก นายมีชัย วีระไวทยะ มูลนิธิมีชัย  วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา ร่วมกับ อบต.บ้านยาง อ,ลำปลายมาศ  นำครูต่างชาติจากหน่วยงานอาสาสมัครสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกา MR. Danyal Eisenbrandt มาสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน ชั้น ป.๔ – ม.๓  โดยสอนระดับประถมศึกษาในช่วงเช้าและมัธยมศึกษาในช่วงบ่าย ทุกวันพุธ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และให้นักเรียนได้ฝึกฝนเรียนรู้การใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจำวันกับเจ้าของภาษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนด้วย โดยมีนายบุญมา  บ่อไทย  นายวินัย ประสีรัมย์  นายสมเกียรติ  เมยประโคน และ นางทองจันทร์  ประสีร้มย์ ครูโรงเรียนบ้านยาง ร่วมจัดกิจกรรมกาเรียนรู้กับครูต่างชาติในชั้นเรียนด้วย

สุริยันต์ คะเณวัน…รายงาน