สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ปล่อยคาราวานนิเทศติดตาม เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค ปัจจัยความสำเร็จในโรงเรียนและห้องเรียน พร้อมเสนอแนะให้กำลังใจสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 2561 

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนคาราวานนิเทศ ติดตาม ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2561 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่คุณภาพที่ห้องเรียนอย่างยั่งยืน”   ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 โดยจัดคณะกรรมการนิเทศ 10 ชุด ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.  ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด ที่มีผลการจัดการศึกษาในระดับ “สุขใจ” “ห่วงใย” และ “ใกล้ชิด”  รวม 50 โรงเรียน  เพื่อติดตามการนำ MOU สู่การปฏิบัติ  ด้วยการประชุม รายงานผลการพัฒนาคุณภาพเสนอผู้เกี่ยวข้อง  ข้อมูลการวิเคราะห์ผล NT, O-NET, รายงาน SAR ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล (จัดกลุ่มผู้เรียน) รายชั้นเรียน และการออกแบบ วางแผน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการเรียนรู้  แผนการจัดประสบการณ์   โดยใช้รูปแบบนิเทศแบบกัลยาณมิตร  นำเสนอ ตามประเด็น  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบการณ์ ปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ห้องเรียนอย่างแท้จริง

ดูภาพเพิ่มเติม

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน