เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการจัดอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่ออบรมครูปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นศูนย์กลางในการอบรมครูผ่านระบบทางไกล ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย โดยการฝึกปฏิบัติจริงในการทำแบบฝึกหัดผ่านระบบสมาร์ทโฟน (มือถือ) และส่งผลงานทางระบบออนไลน์ Facebook สสวท. ซึ่งมีครูปฐมวัยและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๕ โรงเรียน  รวมผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือและระบบการอบรมทางไกล ซึ่ง สสวท.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมวิทยากรประจำศูนย์อบรมโดยตรงไปแล้วนั้น

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ช่อง ๑๔ และอินเทอร์เน็ต โดยมี สสวท.เป็นวิทยากรให้การอบรมต้นทาง โดยจะแบ่งการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และหลักสูตรสะเต็มศึกษาและเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีการนิเทศและติดตามผลการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนภายในสถานศึกษาทุกรอบของการอบรมโดยผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนำผลการดำเนินงานและปัญหา อุปสรรคต่างๆ มาร่วมสะท้อนในการอบรมครั้งถัดไป พร้อมกันนี้ยังได้รับการสนับสนุนเอกสารประหลักสูตรตัวอย่างสื่อการจัดการเรียนรู้จาก สสวท. เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาและจัดประสบการณ์เรียนรู้ในระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ