……..เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2561 นายเฉลิมพงษ์ หงษ์หิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเก่า และคณะครู ได้รับคัดเลือกจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่น ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้เข้านำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนบ้านโคกเก่าได้นำเสนอโครงการพัฒนาครูตามกระบวนการ PLC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

……..โรงเรียนบ้านโคกเก่าได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในท้องถิ่นฯ ระหว่างวันที่ 3-15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเป็นเครือข่ายของวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 17 แห่ง ให้เข้านำเสนอ ณ โรงแรมเซอร์ เจมส์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี