เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 3  สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม  โดยกำหนดเป็น 4 ประเภท คือประเภทลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญ  เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับจังหวัด  การประกวดระเบียบแถวครั้งนี้ มีกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมประกวด 8 โรงเรียน จำนวน 15 กอง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบ้านกะชาย โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 “ไตรคามสิทธิศิลป์” โรงเรียนบ้านหัวสะพาน โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนฮั่วเคี้ยว โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม  โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  และวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประธานในพิธีประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี กล่าวว่า กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี จะช่วยให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง เสียสละและอดทน  ซึ่ง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีนโยบายนำกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียน เพื่อสอนให้นักเรียนเป็นคนดีคู่กับการเป็นคนเก่ง เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ดูภาพทั้งหมด

กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะเลิศการประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561

  • ประเภทลูกเสือสำรอง          โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
  • ประเภทเนตรนารีสำรอง        โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
  • ประเภทลูกเสือสามัญ           โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
  • ประเภทเนตรนารีสามัญ         โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
  • ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม “รัชมังคลาภิเษก”
  • ประเภทเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย
  • ประเภทลูกเสือวิสามัญ            วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ (สถานศึกษาขนาดใหญ่)

กองลูกเสือโรงเรียนที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ แต่ละประเภทจะเป็นตัวแทน เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ต่อไป

ศากุน ศิริพานิช… รายงาน