เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  จัดประชุมบุคลากรในสำนักงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ และในการประชุมครั้งนี้  ได้เชิญนายวรรณ เจือจันทร์พิพัฒน์ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสุจริต โปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ เป็นการสร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ข้าราชการ และป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา

ดูภาพเพิ่มเติม

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกจากมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้ว ต้องมีความรู้ในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการด้วย การที่วิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มาให้ความรู้แก่บุคลากรในสำนักงาน จะช่วยให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน