เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้พบปะผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๑ ในการประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารเพื่อขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ ของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการจัดทำเอกสารการขอรับเงิน บำเหน็จ บำนาญ เงิน กบข. เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๙ คน เป็นข้าราชการครู จำนวน ๑๓๖ คน และเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน ๓ คน พร้อมกันนี้ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เชิญชวนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการที่มีความประสงค์ที่รักในอาชีพครูและอยากจะปฏิบัติงานสอนเหมือนเดิมก็ให้สมัครเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดินได้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด 

เอกสารแนบ