เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านหนองแวง ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นางสาวปิยภัทร สูงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมธรรมะโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารประชาสามัคคี โรงเรียนบ้านหนองแวง โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๐ คน และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๑๖๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมธรรมะในครั้งนี้ วิทยากรบรรยาย พระอาจารย์สุทัศน์ สุทส̣โน จากวัดพระพุทธบาทเขากระโดง อำเภอเมืองบุรีรมย์  พระอาจารย์มหารุ่งโรจน์ สิริสาโร วัดบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านและพระอาจารย์พุทธินันท์ อภินน̣โท วัดบุตาวงษ์ อำเภอลำปลายมาศ

ปิยภัทร สูงรัมย์ … ภาพ/ข่าว

 

เอกสารแนบ