เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันความสามารถและทักษะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน เผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทย อีกทั้งยังทำนุบำรุงอนุรักษ์ภาษาไทย พร้อมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ กิจกรรมประกอบด้วย การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ การย่อความ การแต่งคำประพันธ์ กลอนสี่ กลอนสุภาพ และพินิจวรรณคดี แข่งขันตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีโรงเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๐ ผลงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งจะจัดแข่งขันทักษะภาษาไทยนักเรียนทุกระดับชั้น เน้นกิจกรรมด้านการคิดและการเขียน  โดยกำหนดแข่งขันความสามารถทักษะภาษาไทยนักเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมที่ ๒ พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียน จึงได้จัดกิจกรรมแข่งขันความสามารถและทักษะภาษาไทยนักเรียน ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ขึ้นมาในวันนี้

นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นหัวใจหลักของทุกวิชา หากนักเรียนเรียนรู้ภาษาไทยได้ดีแล้ว จะสามารถเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ ได้ดีด้วย เพราะภาษาไทยเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของนักเรียนทุกคน นักเรียนต้องสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็น การพูด การเขียน และนักเรียนต้องรับสารด้วยการฟัง การอ่าน และการคิดเพื่อการตัดสินใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยถือเป็นนโยบายและภารกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง ซึ่งสถานศึกษาต้องเร่งยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้ได้มาตรฐานและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีความรัก ความภาคภูมิใจในภาษาไทย

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ