เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์) ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ชุดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด มีทักษะชีวิตของลูกเสือในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน กำหนดจัดการอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี นายกองตรี จเร  สัตยารักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ

ตามที่รัฐบาล โดยการนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ        แห่งชาติ ได้มอบนโยบายในการดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  จึงได้มอบนโยบายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง สำหรับสถานศึกษารัฐบาลได้สั่งให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการดำเนินการจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้สมาชิกลูกเสือในสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสังกัดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ และอำเภอชำนิ เป็นโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัด จำนวน ๓๑ แห่งๆ ละ ๑ หมู่ๆ ละ ๙ คน รวมทั้งสิ้น ๒๗๙ คน โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ