โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ด้าน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ยกย่องเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และคณะ ได้ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ที่โรงเรียนบ้านหัวสะพาน  อ.ชำนิ  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนทุกคน ให้มีคุณภาพครบทั้ง 5 หมู่  ยึดเมนูอาหารจากโปรแกรม Thai  school  lunch  และจัดให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลวงรัชกาลที่ 9 วางแผนทำการเกษตรในโรงเรียนให้ตรงกับความต้องการสำหรับเป็นวัตถุดิบป้อนให้โครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษให้มากที่สุด และใช้ระบบสหกรณ์โรงเรียนรับซื้อผลผลิต ขายให้โครงการอาหารกลางวัน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระบบสหกรณ์ตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนมาทำการเกษตร การผลิตที่ตรงกับความต้องการของตลาด การจำหน่าย และการแบ่งปันผลกำไร

นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชร ผผอ.โรงเรียนบ้านหัวสะพาน กล่าวว่า การดำเนินโครงการต่างๆ โรงเรียนมีความมุ่งมั่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คำนึงถึงผลที่นักเรียนจะได้รับมากที่สุด  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของคณะครู กรรมการสถานศึกษา และชุมชน  ซึ่งในแต่ละปีชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนจะนำข้าวสารมามอบให้โรงเรียนเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน ทำให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันที่ได้รับจัดสรรมาได้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ และยังสามารถจัดให้นักเรียนชั้นมัธยมต้นซึ่งไม่ได้รับจัดสรรค่าอาหารกลางวันได้ครบทุกคนด้วย

ดูภาพเพิ่มเติม

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า ทาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามการจัดโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนกับโรงเรียนในสังกัด 201 โรงเรียน ในพื้นที่ 4 อำเภอ มี อ.เมือง , ลำปลายมาศ , ชำนิ และ อ.บ้านด่าน พบว่าทุกโรงเรียนมีการจัดโครงการอาหารกลางวัน โดยอิงเมนูอาหารจากโปรแกรม Thai  school  lunch  ให้กับเด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพทุกวัน และยังไม่พบปัญหาว่านักเรียนไม่ได้รับประทานอาหาร หรือเป็นอาหารที่ต่ำกว่ามาตรฐานแต่อย่างใด  ในส่วนโรงเรียนบ้านหัวสะพาน ถือเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครบวงจรได้เป็นอย่างดี ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้อีกแห่งหนึ่ง

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน/อภิรักษ์ จันทวี ..ภาพ