วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือนิเทศและแผนปฏิบัติการนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีนางสโรชินี โอชโร รองผอ.สพป.และศึกษานิเทศก์ทั้ง 16 คน เข้าร่วมประชุม

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวกับผู้เข้าประชุมว่า การจัดทำเครื่องมือและแผนการนิเทศต้องเริ่มจากตัวศึกษานิเทศก์เป็นลำดับแรก ต้องพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน  ต้องมีข้อมูลของโรงเรียนที่รับผิดชอบ และใช้เครื่องมือที่จัดทำขึ้นนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือแนะนำโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ ต้องมีศูนย์นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา  โรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไม่ครบชั้น ต้องมีสื่อเป็นเครื่องมือให้ครู โดยเฉพาะ New DLTV และ  DLIT ซึ่งเป็นสื่อที่ดีและมีอยู่แล้ว แต่ต้องให้ครูมีกระบวนการนำไปใช้อย่างถูกวิธี  รวมทั้งสาระวิชาอื่นๆ และ MOU ทั้ง 8 ข้อ ที่ทำไว้กับโรงเรียน ต้องมีกระบวนการในการดำเนินการแต่ละข้อ เป็นแนวทางให้โรงเรียนนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน เพื่อจะได้นิเทศติดตามได้อย่างเป็นระบบและนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ศากุน  ศิริพานิช … รายงาน

ดูภาพเพิ่มเติม