โรงเรียนบ้านบุหนองเทา อ.ชำนิ ได้รับการสนับสนุนจาก  โรงเรียนมีชัยพัฒนา อ.ลำปลายมาศ ในการอบรมทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น  ให้แก่นักเรียนชัน ป4-6 จำนวน 35 คน ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนมีชัยพัฒนา  โดยมีครูชาวต่างชาติและ นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 5-6 เป็นวิทยากร ให้ความรู้เรื่องการอบอุ่นร่างกายก่อนลงสระ การลอยตัว ฝึกว่ายน้ำท่าต่างๆ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

โรงเรียนบ้านบุหนองเทา เป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ที่เข้าร่วม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” หรือ “School-Based Integrated Rural Development Project (School-BIRD)”  ซึ่งโรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานไปสู่การพัฒนาและช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 50 ถึง 250 คน โรงเรียนสำหรับผู้ด้อยโอกาส และหมู่บ้านยากจนในชนบท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากภาคธุรกิจเอกชน  ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน และการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนรอบโรงเรียน
2) การฝึกอบรมด้านธุรกิจการเกษตรและจัดตั้งแปลงเกษตรเพื่อขจัดความยากจนในลักษณะของวิสาหกิจเพื่อสังคมประจำโรงเรียน
3) การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน
4) การจัดตั้งกองทุนเงินกู้และเงินออมเพื่อทำธุรกิจสำหรับนักเรียนและครอบครัวที่ยากจน
5) การดูแลสุขภาพ ปรับปรุงสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับนักเรียน

เครือข่าย ปชส.รร.บ้านบุหนองเทา… รายงาน