สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘ และประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อตอบแทนคุณงามความดีข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน  พร้อมร่วมกันตั้งอธิษฐานจิต ส่งพลังใจให้ทีมหมูป่า อะคาเดมี่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปลอดภัย

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘ และประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด เป็นการมอบสิ่งอันมีเกียรติเป็นเครื่องหมายตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการที่ประพฤติดีเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการประกาศเกียรติประวัติและประกาศบำเหน็จความชอบให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักพรรดิมาลา จำนวน ๑๗๙ ดวง


นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นสิ่งอันมีเกียรติ เป็นเครื่องหมายตอบแทนคุณงามความดีของข้าราชการที่มีความชอบในราชการแผ่นดิน ถือว่าเป็นเกียรติยศที่มีคุณค่าและเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องสรรเสริญและยืนยันว่าผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ วิริยะ ซื่อสัตย์ เอาใจใส่ต่อหน้าที่ ขอให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา และรักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ ข้าราชการครูที่เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานส่งพลังใจให้นักกีฬาและโค้ชทีมหมูป่า อะคาเดมี่ ทั้ง ๑๓ คน และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปลอดภัยสุวรี  เจริญรัมย์

เอกสารแนบ