สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ติดตามการอ่านเขียนของนักเรียนในสังกัด พร้อมบูรณาการนิเทศ 360 องศา เพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือโรงเรียนทุกด้านในคราวเดียวกัน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ออกนิเทศติดตามให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัด  ในรูปแบบ นิเทศ 360 องศา   ที่โรงเรียนบ้านโคกสูง โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนรวมมิตรวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางศึกษา  เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำปรึกษาแก่โรงเรียนครบทุกด้าน โดยมีจุดเน้นที่การติดตามการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับคุณภาพการศึกษา การศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทำ  และการนำกิจกรรมลูกเสือเข้าสู่ห้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ “วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา” พร้อมกับได้ติดตามโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) สภาพการบริหารจัดการด้านบุคลากร และให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อให้ขวัญกำลังแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การจัดคณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ออกนิเทศโรงเรียนนี้  จะช่วยให้สามารถเยี่ยมชั้นเรียนได้อย่างทั่วถึงและให้คำแนะนำปรึกษาแก่โรงเรียนได้ครบทุกด้าน  รวมทั้งเพื่อให้โรงเรียนไม่ต้องรับการนิเทศติดตามหลายครั้ง หลายคณะ ซึ่งจะไม่เสียเวลาจัดการเรียนการสอน  รวมทั้งประหยัดงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามงานของกลุ่มต่างๆ ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน

ดูภาพทั้งหมด