เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายประยงค์  เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” สู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน ITA ในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน นำโดย นายมนูญ จันทร์สุข ผอ.สพป.ระนอง นายสนิท ณ ระนอง รองผอ.สพป. ระนอง และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน