เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย “เดินหน้าพัฒนาการอ่านออก เขียนได้” ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพื่อให้เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้ทุกคน หรือตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และเด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จะต้องอ่านคล่องเขียนคล่องทุกคน ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิด ด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันออกแบบสื่อ นวัตกรรม  ที่ส่งเสริมการอ่าน การเขียน เพื่อช่วยให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนมากขึ้น อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เอกสารแนบ