มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดค่ายภาษาอังกฤษพิชิตโจทย์ O – NET เพื่อยกระดบคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕

เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐  นายกฤตสุพัธ สารนอก และคณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน ๒๖ คน ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษพิชิตโจทย์ O – NET ที่โรงเรียนบ้านทะเทนชัย โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๕ จำนวน ๗  โรงเรียน รวม ๑๓๘ คน  เข้าค่ายทำกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมการแนะเทคนิคการสอน การวิเคราะห์โจทย์ ให้แก่ครูผู้สอน และกิจกรรมการเข้าฐานเรียนรู้สำหรับนักเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมในการสอบ Onet ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ดนัย มนเพียรจันทร์…รายงาน