เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ เทพศรัทธา ศึกษานิเทศก์ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ และโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งโรงเรียนจัดให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับประทานทุกคน โดยได้รับความสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนนำข้าวสารมาบริจาคสมทบโครงการด้วย

ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมชมธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน โดยมีผู้แทนชุมชนจาก 5 หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนเป็นคณะกรรมการดำเนินการ  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและชุมชนรู้จักการออม และให้ธนาคารเป็นที่พึ่งของสมาชิกในยามจำเป็น  โดยจะเปิดทำการรับเงินฝากที่โรงเรียนในวันที่ 8 ของทุกเดือน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม