นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ เข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  ผลดังนี้

การแข่งขันสูตรคูณเร็ว 12 เหรียญทอง

  • เด็กชายกวินภพ เกตุชาติ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
  • เด็กหญิงภัทรนันท์ วงศ์ศรี เหรียญทอง ชมเชย อันดับ 1
  • เด็กหญิงสุธินันท์ วงศ์ศรี เหรียญทอง ชมเชย อันดับ 4
    เหรียญทอง เด็กหญิงรันตาวดี ศรีตะกร  เด็กหญิงกุลภรณ์ เกลี้ยงพร้อม  เด็กหญิงจินตภา ยางเครือ  เด็กชายพีรดล เขื่อนมั่น   เด็กชายวิวรรธน์ แก้วหาวงษ์  เด็กชายธีรวิชญ์ ปักกาเวสูง   เด็กหญิงอนัญญา บุญเรืองพะเนาว์  เด็กหญิงภัทรมาศ แสงผักแว่น  เด็กหญิงสิริกัญญา จงกลาง

กิจกรรมการแข่งขัน A-math

  • เด็กชายณัฐกิตติ์ งามยิ่ง และ เด็กชายเมธิชัย อุตมะกุล เหรียญทอง
  • เด็กชายวุฒิพงษ์ อุปชัย และ เด็กชายวันชนะ ปิ่นศิริ เหรียญทองแดง

กิจกรรมการแข่งขันโซโดกุ

  • เด็กหญิงลิสลาภรณ์ วิไลฤทธิ์ เหรียญเงิน
  • เด็กหญิงรันตาวดี ศรีตะกร เหรียญทองแดง

โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ….ภาพ/ข้อมูล