บุคลากรใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1ทุกคนร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักสำนึก นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรมและเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาในสังกัด 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการกิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในองค์กร สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้เห็นคุณค่าในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อเป็นต้นแบบแก่สถานศึกษาในสังกัดซึ่งได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ครบทุกโรงเรียน การอบรมในครั้งนี้ มีนายทองสุข รวยสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ อดีตศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นวิทยากร ในการดำเนินโครงงานคุณธรรมในสำนักงาน ด้วยกระบวนการให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาในองค์กร สาเหตุ และแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อสรุปแนวทางพัฒนาองค์กรคุณธรรมร่วมกัน

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม