เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมกฎหมายและวินัย เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้เชิญนายศานิต เพชรกลับ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน จากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4  นางสาวนุชจีรา อยู่ยอด และนายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต จาก สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 201 โรงเรียน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายและวินัยให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันการกระทำผิด และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การกระทำทุกเรื่องถ้ายึดกฎระเบียบและมีวินัย จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่ดี น่าอยู่ ขอให้ผู้บริหารนำความรู้ไปขยายต่อให้คณะครูซึ่งอาจจะต้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นเกราะป้องกันตนเองในการประกอบวิชาชีพ  โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการตรวจสอบทุกเรื่องอย่างเข้มข้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือดารตรวจสอบความดีในใจ  ดังนั้นการจะปฏิบัติให้ถูกต้องจึงต้องประกอบด้วย 2 เรื่อง คือ องค์ความรู้ และพฤติกรรมส่วนตัว ถ้ามีความรู้และไม่มีความมุ่งมั่นที่จะกระทำให้สุจริตถูกต้องตามกฎระเบียบ ก็จะหาช่องทางทุจริตในที่สุด

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม