เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นและประสบผลสำเร็จในด้านต่างๆ ดังนี้

 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 9 ล้านดวงใจ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร จากชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ
  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) และโรงเรียนบ้านตลาดชัย
 • ผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนได้ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2560 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
 • นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันสมรรถนะด้านภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้แก่
  คัดลายมือ ชั้น ป.1-3
  – ด.ญ.สิริโฉม คะเชนรัมย์  โรงเรียนบ้านหนองซอแซ
  คัดลายมือ ชั้น ป.4-6
  – ด.ญ.สุชัญญา มณีรัตน์  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
  คัดลายมือ ชั้น  ม.1-3
  – ด.ญ.ปารดา วงศ์สุวรรณ์  โรงเรียนเทศบาล1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา”
  เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.1-3
  – ด.ญ.สุวิตตา ชุมเสน   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
  เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6
  – ด.ญ.มาลินี ศรีไพร  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา)
  เขียนเรียงความ ชั้น ป.4-6
  – ด.ญ.รจนา  แสงไข  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน
  การย่อความ ชั้น ป.4-6
  – ด.ญ.ปณาลี  พลอยเพ็ชร์  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
  การย่อความ ชั้น ม.1-3
  – ด.ญ.เบญจวรรณ แสงรัมย์  โรงเรียนบ้านหนองม่วง
  แต่งคำประพันธ์กลอนสี่  ชั้น ป.4-6
  – ด.ญ.แพรวา สาทิพย์จันทร์  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา
  แต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ ชั้น ม.1-3
  – ด.ญ.รุ้งขวัญ สุขประเสริฐ  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง
  พินิจวรรณคดี ม.1-3
  – ด.ญ.กัญญาวีร์ ชำนาญ  โรงเรียนบ้านตลาดควาย

ดูภาพทั้งหมด