ศิษย์เก่าและชุมชน มอบห้องสมุด ICT มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดห้องสมุดICT ของโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ) ซึ่งจัดสร้างขึ้นเงินผ้าป่าการศึกษาของคณะศิษย์เก่าและชุมชน รวม 592,700 บาท เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักอ่าน และให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกล  เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้แก่นักเรียน  โดยมีนายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มเมืองบุรีรัมย์ 7 และ 8 ร่วมพิธีเปิดและรับมอบห้องสมุด

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กล่าวชื่นชมในความร่วมมือของศิษย์ เก่า ชุมชน และคณะครูที่ได้ร่วมกันสร้างห้องสมุดในโรงเรียนขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน  และขอให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ และใช้ประโยชน์จากห้องสมุดอย่างคุ้มค่า หลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมห้องสมุด ICT ซึ่งได้นำโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติของ สพฐ.มาใช้ด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด