เมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ งอกงามด้านสุขภาวะ  โดย นางจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกวัด ครูเครือข่ายรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เพื่อให้นำความรู้ความสามารถมาสร้างคุณูปการต่อวงการศึกษาไทย โดยมีครูจากโรงเรียนบ้านโคกวัดและโรงเรียนใน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าอบรมรวม 20 คน ซึ่งได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อ 20 กรกฎาคม 2561  จากนั้นได้นำความรู้ไปพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียน และนำผลงานมาจัดแสดงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้    ซึ่งจะช่วยให้ครูมีสื่อการสอนที่หลากหลายสำหรับพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์แก่นักเรียนได้ดียิ่งขึ้น

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ได้กล่าวชื่นชมเครือข่ายครูภาษาไทย โดยการนำของคุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ผู้มีความรู้ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ และได้รับรางวัลครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี  ที่ได้ร่วมมือกันพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  เพื่อนำไปใช้พัฒนาการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียน จนมีสื่อที่สามารถช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยของนักเรียนได้หลากหลาย  แสดงถึงความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียน ขอฝากว่าการเป็นครูที่ดีต้องรู้จักทุกคน ครูต้องเข้าใจเด็กและเป็นแบบอย่างที่ดี งานของครูอยู่ที่ห้องเรียนเป็นสำคัญ และการวัดความสำเร็จของการจัดการศึกษานั้น อยู่ที่ว่างานที่ทำต้องส่งผลต่อการพัฒนาเด็ก ซึ่งเชื่อว่าครูเครือข่ายภาษาไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  มีคุณสมบัติเป็นครูที่ดีและจะประสบผลสำเร็จในการพัฒนานักเรียนในความรับผิดชอบ

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพทั้งหมด