สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการที่รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิฯ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  กับ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 18 โรงเรียน พร้อมกับมีการประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับทุนอุดหนุนจากมูลนิธิฯ โดยมีนายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  นายสุริยา พวงมาลัย ประธานกรรมการประสานงานโรงเรียนในฝันเพื่อเด็กยากไร้ และผู้แทนจากมูลนิธิฯ ร่วมลงนาม  ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ ใน 37 จังหวัด สำหรับจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการใน 4 อำเภอ และในปีที่ผ่านมาได้จักสรรงบประมาณ 9,826,745 บาท เป็นทุนการศึกษา 2,392 ทุน โครงการฉลาดรู้เรื่องเพศ โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  โครงการคุณธรรมจริยธรรม  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ STEM  โครงการยุวเกษตร โครงการเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ฝากให้ทุกโรงเรียนยึดแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างจริงจัง และพัฒนาแบบองค์รวมตามแนวพระราชดำริ คือให้เด็กมีความรู้ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ เริ่มตั้งการดูแลสุขภาพ เตรียมความพร้อมของเด็กตั้งแต่แรกเกิด  ให้พร้อมและเข้มแข็งเมื่อก้าวเข้าสู่รั้วโรงเรียน  โครงการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและปลอดภัย เน้นเกษตรอินทรีย์ที่ชุมชนมีส่วนร่วม  การขยายการเรียนรู้สู่ชุมชน ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน  การพัฒนาการศึกษาต้องสอนให้เด็กคิดเป็นทำเป็น คิดแบบมีเหตุผลได้  อีกเรื่องคือการพัฒนาทักษะชีวิต เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะให้เด็กมีทางเลือกประกอบอาชีพ ก็จะสามารถพัฒนาเด็กของเราให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม