เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เทคโนโลยี เลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ ๔๐” ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒ – ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

กิจกรรมการแข่งขันรวม ๓๒ กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจากกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘  จำนวน ๘ โรงเรียน แข่งขันตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล)  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

เอกสารแนบ