เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับ-มอบ เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน งบประมาณสนับสนุนปรับปรุงห้องน้ำ กระดานดำ ฯลฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๕,๒๘๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จากบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายธนพล  ศิริธนชัย ประธานอำนวยการบริษัทฯ

การมอบในครั้งนี้เกิดจากศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านดงเย็น อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เขียนเรียงความเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของตน ความขาดแคลน ความยากลำบาก และความต้องการช่วยเหลือ ซึ่งทางบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้มีนโยบายให้พนักงานเขียนเล่าเรื่องราวที่ประทับใจในบ้านเกิดของตน ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเกิดความตระหนักรักบ้านเกิด โดยผ่านการเขียนเรียงความเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเอง ซึ่งได้รับคัดเลือกจากพนักงานของบริษัทที่ส่งเรียงความมาจากทั่วประเทศ โครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ และในปีนี้เป็นปีที่ ๓

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน