สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือเพื่อสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมให้โรงเรียน นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเด็กเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือเด็กเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างเสริมความเข้มแข็งและส่งเสริมให้โรงเรียนที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือเด็ก ส่งเสริมรักการอ่าน และเพื่อดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการอ่านตามมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมีครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดในโรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๘๕ โรงเรียน นักเรียน จำนวน ๒๕๐ คน อบรมระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๑  วิทยากรผู้ให้ความรู้  นายปรีดา  ปัญญาจันทร์  นักวิชาการอิสระ

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านอย่างจริงจังและเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการศึกษาไทย โดยเฉพาะการส่งเสริมการอ่าน จึงกำหนดให้วันที่ ๒ เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน รวมทั้งกำหนดให้ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะการอ่านมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง เนื่องจากการอ่านหนังสือทำให้ผู้อ่านมีความรอบรู้ เป็นการเพิ่มพูนศักยภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้จากการอ่านหนังสือได้ตลอดชีวิต จึงนับเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญยิ่ง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญนี้  จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการ การจัดทำหนังสือเด็กเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้นมาในครั้งนี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน