สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ  

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ให้แก่โรงเรียนในสังกัด 107 โรงเรียน  ให้มีความรู้ความเข้าใจแนวปฏิบัติในการยกระดบคุณภาพผู้เรียน ให้เชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  เพื่อให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม