เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้ประเข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ หรือครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนละ ๑ คน รวมผู้เข้าประชุมทั้งสิ้น ๒๐๑ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียน โดยประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในชั้นเรียนสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้น ให้เป็นการวัดผลระดับชาติเพื่อให้สามารถใช้การวัดประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกันได้ เป็นกลไกในการประกันการเรียนรู้และรับรองมาตรฐานผู้เรียนแต่ละช่วงชั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดแนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผล จากความสำคัญดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นมาในครั้งนี้

สุวรี  เจริญรัมย์ … รายงาน

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด