เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด และให้ความรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ รวมทั้งการบรรยายจิตศึกษาสู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนธุรการโรงเรียนเข้าอบรม รวม ๑๒๐ คน

ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวว่า ธุรการโรงเรียนมีบทบาทสำคัญในการช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาในส่วนเขตพื้นที่การศึกษา ธุรการโรงเรียนได้ช่วยในเรื่องการรายงานข้อมูลต่างๆ ซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ลดภาระงานของครู ธุรการโรงเรียนเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานในโรงเรียนทำให้ครูได้อยู่ห้องเรียนมากขึ้นและจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ    สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อยากให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนนำธุรการโรงเรียนมาช่วยสนับสนุนการเตรียมการใช้สื่อ New DLTV ให้ครูด้วยการดึงข้อมูลแบบฝึกต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม