สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ส่งเสริมครูพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อพัฒนานักเรียน พร้อมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวบรวมจัดทำคลังสื่อให้ทุกโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกวดสื่อ นวัตกรรมการสอน ของครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ในสังกัด จำนวน 146 คน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียน และคิดค้นผลิตสื่อสำหรับนำไปแก้ปัญหาพัฒนานักเรียนให้ตรงคามต้องการ และให้นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร และจัดเวทีให้ครูนำสื่อที่ผลิตขึ้นมานำเสนอและเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยแบ่งเป็นสื่อระดับปฐมวัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4 –ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 กล่าวว่า สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 มีแนวคิดที่จะให้ครูได้พัฒนานวัตกรรมหรือสื่อเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เป็นสื่อที่ครูและนักเรียนร่วมกันคิดและผลิตขึ้น  โดยต้องการให้เกิดสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตรงกับความต้องการพัฒนาของแต่ละห้องเรียน ให้เป็น 1ห้องเรียน 1 นวัตกรรม  โดยกลุ่มเป้าหมายที่นำเสนอสื่อนวัตกรรมในครั้งนี้ เป็นครูผู้ช่วย พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง ให้นำสื่อที่ได้คิดและผลิตขึ้นเพื่อพัฒนานักเรียนมานำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน  ซึ่งหลังจากนี้เขตพื้นที่การศึกษา จะรวมรวบสื่อที่นำเสนอในวันนี้ไว้เป็นคลังสื่อการเรียนการสอน ให้คุณครูหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษา นำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนได้  ช่วยให้ทุกโรงเรียนสามารถเลือกสื่อที่คิดว่าเหมาะสมกับความต้องการ นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการพัฒนาครูในด้านการผลิตและใช้สื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนด้วย

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม