สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นำค
รู ป.3 เข้าพัฒนาเสริมสร้างความสามารถด้านคิดคำนวน เพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบแก่นักเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมความสามารถด้สนคิดคำนวณ (Numeracy) ของนักเรียน โดยมีครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คน และมี ดร.ปริญา ปริพุฒิ จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นายคำภูหน่อสีดา ครู รร.ไตรคามสามัคคีวิทยา และนางรัตนาภรณ์ แก้วบุตรดี ครูโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เป็นวิทยากร เกี่ยวกับการใช้สื่อ นวัตกรม เทคนิควิธีการที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมความสามารถด้านคิดคำนวณ และการและเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

นางสโรชินี โอชโร กล่าวว่า สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นทักษะพื้นฐานเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ช่วยพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบขั้นตอน ซึ่งจะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล นำไปสู่การคิดแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ จากผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ความสามารถด้านของนักเรียนชั้น ป.3 และการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) สารระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ป.6 ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. ประกอบกับครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนวิชาเอกคณิตศาสตร์โดยตรง การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้จึงต้องการเสริมสร้างความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้แก่ครู ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนต่อไป

ศากุน ศิริพานิช…รายงาน
ดูภาพเพิ่มเติม